miercuri, 16 mai 2012

Anatol Mocanu ne invită la “ Spovedania culorilor”Pe data de 23 mai, curent, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova și Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, organizează vernisajul expoziţiei personale de pictură,foto, grafică - Anatol Mocanu “ Spovedania culorilor”.

Anatol Mocanu acordă prioritate picturii de şevalet, avînd predilecţie pentru cicluri de lucrări gen: peisaj rural, flori şi ocazional: portretul în pastel, fotografia artistică şi de documentare.
Este cadru didactic în învăţământul artistic – cu indici ai eficienţei – mulţi discipoli consacraţi în procesul creator.
Opera-i configurată este inclusă în colecţii publice şi private din ţară şi peste hotare.
Pictorul s-a născut la 17 iunie 1952, în satul Criva, raionul Briceni, Republica Moldova.
În perioada 1967-1971 și-a făcut studiile la  Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (fost: Şcoala Republicană de Arte Plastice „I.Repin”) clasa profesorului Vasile Toma (1935-1984), Chişinău.
Între anii 1971-1977 urmează  Institutul Academic de Stat de Arte Plastice din Moscova V. I. Surikov, clasa prof. Victor Grigorevich Tsiplakov (1915-1986), membru cor. a Academiei de Arte din URSS, Moscova, Federaţia Rusă.
În anul 1988 Anatol Mocanu este decorat cu insigna Eminent lucrător al Culturii din RSSM.
Despre opera lui Anatol Mocanu, Ion Hadârcă spune: ”Anatol Mocanu este un nume inconfundabil, tratat cu stimă şi gratitudine în cercurile avizate şi nu numai. Temperat în prozodii armonice, echilibrat în ascensiunea demnă a traectoriei sale; aproape olimpic în seninătatea-i de maratonist al traseului crud în goana fără capăt după imaginea cea unică, predestinată numai învingătorilor de cursă lungă şi schiţînd un zîmbet abia perceptibil cu penelul bărbii sale renascentiste – el seamănă cu un Don Quijote al paletei purtate ca o egidă spartană în bătălia cea mare cu himerele cotidianului. Anatol Mocanu este coborîtor din Criva Bricenilor, dintr-un sat semănat la capătul unui pod de flori peste Rădăuţi, pe drumul mocanilor, la răscrucea nevoilor, bătînd dinspre Hotin şi Cernăuţi. În sinea sa este un perfecţionist desperat şi iremediabil ce înclină spre clasicism, nu în sensul imitării vreunei direcţii clasiciste, ci în sensul abordării actului artistic print-o clasicizantă rigoare a însuşirii procedeelor tehnice, modalităţilor de expresie plastic şi de tanspunere metodică a inefabilei inspiraţii prin simbolistica riguroasă a unui limbaj plastic, explicit, însă incifrat în taina căutărilor neobosite, secondate de asceza muncii pertinente, marcate de un profesionalism exemplar. ...O operă împlinită dn dragostea pentru ţară şi oameni şi din cîntecul feţelor irepetabile ale unuia şi aceluaşi strop de rouă existenţială ce ne pictează pe o clipă destinul.”
Iar Victor Macarie afirmă: “Peisagist prin excelenţă, Anatol Mocanu pare a fi un îndrăgostit al cursurilor de apă în care se oglindesc biserici, case, sălcii pletoase, stejari seculari sau brazii Dornelor: Prutule, pe malul tău, Coborîrea apelor, Vraja luminii,totul redat într-o cromatică caldă, cu multă lumină şi echilibru. De altfel, în tablourile lui se simte aerul proaspăt al dimineţilor răcoroase de primăvară sau al toamnelor timpurii. Tocmai această stare o surprinde autorul şi în lucrările Florar şi Brumar, încercînd parcă o disculpare a nativului ce se află într-o continuă căutare a acelor momente de mare feerie plastică. Flori, naturi statice şi portrete întregesc ansamblul expoziţiei ce-l prezintă ca bun tehnician, fiind colorist şi inspirat creator în arta peisajului.”
Fiind completat de scriitoarea Claudia Partole care conchide: “Anatol Mocanu a ajuns să se facă magul propriului vis, robul dorinţelor sale, luînd cu sine pe o pînză, un cer vernisat de clipă, o toamnă fugară, o floare în declanşarea farmecului său efemer. ...Anatol Mocanu este un plastician rafinat, cu pretenţii faţă de sine, cu multă fineţe î n alegerea culorilor şi îmbinarea acestora, înmănuncherea lor într-o urzeală cromatică, ce tinde spre perfecţiune.”
ANNA Casian – Musteață

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu